kancelaria adwokacka Konsens zespół kancelarii zasady współpracy
zakres usług klienci kariera w kancelarii kontakt

dobra komunikacja z klientem jest kluczem do poznania specyfiki jego problemów

Zakres usług

Wiedza i kompetencje prawników naszej Kancelarii pozwalają nam zaoferować pomoc prawną z zakresu wielu dziedzin prawa. Dokładny zakres i charakterystyka poszczególnych usług z danej dziedziny prawa oraz czynności wykonywanych w ich ramach przedstawiane są Klientom w formie indywidualnej oferty, po bliższym poznaniu ich potrzeb i oczekiwań.

Szeroki zakres usług, których się podejmujemy, wciąż się poszerza. W chwili obecnej obejmuje m.in.:

prawo kontraktów
przygotowywanie oraz negocjowanie projektów umów, porozumień, listów intencyjnych, ocena prawidłowości ich wykonania.

prawo korporacyjne
zakładanie spółek celowych (SPV), obsługa organów spółek, zmiany kapitałowe, obsługa emisji akcji, przekształcenia spółek, M&A, przeprowadzanie due dilligence spółek, prowadzenie postępowań rejestrowych.

prawo podatkowe
ocena konsekwencji podatkowych planowanych transakcji i ich optymalizacja, reprezentowanie podatnika w postępowaniach podatkowych.

fundusze UE
kompleksowe przygotowywanie wniosków dla firm prywatnych i samorządów, doradztwo w pozyskiwaniu i obsłudze funduszy unijnych (pomoc w skutecznym pozyskaniu bezzwrotnych dotacji, pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, doradztwo w pozyskiwaniu środków finansowych z programów UE oraz środków krajowych oferowanych przez instytucje państwowe jak i fundusze celowe na realizację projektów, kompleksowa usługa merytoryczna w procesie ubiegania się o dofinansowanie z UE.

prawo autorskie
w tym sporządzanie i negocjowanie umów dotyczących utworów i praw twórców oraz korzystających.

prawo IT
w tym prowadzenie pełnej obsługi prawnej projektów informatycznych, sporządzanie projektów umów licencyjnych, umów wdrożeniowych, umów na serwis systemów IT, umów sprzętowych.

prawo reklamowe
w tym doradztwo w zakresie prawnych i prawnopodatkowych aspektów reklamy i umów sponsoringowych.

prawo ochrony konkurencji i konsumentów (prawo antymonopolowe)
w tym m.in. przygotowywanie zgłoszeń i prowadzenie postępowań w zakresie zamiaru koncentracji przedsiębiorców.

prawo pracy
w tym m.in. przygotowywanie kontraktów menadżerskich, umowy opcji, przygotowywanie regulaminów i innych wewnętrznych aktów z zakresu prawa pracy, rozwiązywanie sporów pracowniczych, prowadzenie negocjacji i sporów z organizacjami związkowymi.

prawo nieruchomości
w tym m.in. sporządzanie audytów stanu prawnego nieruchomości, sporządzenie umów dotyczących nieruchomości, prowadzenie transakcji nieruchomościowych i infrastrukturalnych, ustanawianie zabezpieczeń na nieruchomościach, reprezentowanie przed organami samorządu terytorialnego, WSA i NSA.

prawo finansowe
w tym m.in. pomoc w negocjacjach umów kredytowych i innych umów z bankami, pomoc prawna w realizacji umów z bankami i w ustanawianiu zabezpieczeń, sporządzenie dokumentacji programów emisji obligacji, programów emisji warrantów subskrypcyjnych, przygotowywanie prospektów emisyjnych akcji, obsługa obrotu wierzytelnościami i papierami wartościowymi.

prawo budowlane
w tym m.in. sporządzenie dokumentacji prawnej procesu budowlanego, uzyskiwanie pozwoleń na budowę i innych decyzji administracyjnych, sporządzenie umów budowlanych, pomoc prawna w tworzeniu konsorcjów wykonawców.

prawo upadłościowe i naprawcze
w tym m.in. pomoc w zaspokajaniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, reprezentowanie wierzycieli, pomoc prawna w przedstawianiu propozycji i realizacji układu.

prawo zamówień publicznych
w tym m.in. prowadzenie procedur przetargowych i sporządzanie niezbędnej dokumentacji po stronie zamawiających, sporządzanie środków odwoławczych i doradztwo oferentom.

prawo administracyjne
w tym pomoc prawna w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, sporządzenie odwołań i zażaleń, reprezentowanie strony w postępowaniach administracyjnych wszystkich instancji.

prawo ubezpieczeń
w tym dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych każdego rodzaju od zakładów ubezpieczeń, ale także reprezentowanie zakładów ubezpieczeń w sporach z poszkodowanymi.

zastępstwo procesowe
zastępstwo procesowe we wszystkich instancjach, na terytorium całego kraju.

mediacje
przeprowadzanie pozasądowych negocjacji celem ugodowego zakończenia sporu.

prawo prasowe
analiza stanów faktycznych związanych z publikowaniem treści w prasie i Internecie i doradztwo w zakresie postępowania w przygotowaniu sprostowań, reprezentowanie firm i członków ich organów w sporach z dziennikarzami i redakcjami.

windykacja należności i postępowanie egzekucyjne
wystosowywanie wezwań do zapłaty, bezpośredni kontakt z dłużnikiem, przeprowadzanie postępowania upominawczego i nakazowego w postępowaniu gospodarczym, wszczynanie i kontrolowanie postępowania egzekucyjnego.

prowadzenie windykacji należności i postępowań egzekucyjnych
wobec kontrahentów mających siedzibę poza granicami Polski.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Siedziba:
80-180 Gdańsk, ul. Świętokrzyska 91
tel. 58 345 29 10       fax 58 712 62 72

email: sekretariat@kancelariakonsens.pl

Oddział Chojnice:
89-600 Chojnice, Stary Rynek 2
tel. 52 522 21 81   tel. 664 989 601

email: chojnice@kancelariakonsens.pl

Oddział Grudziądz:
86-300 Grudziądz al. 23 Stycznia 10
tel. 56 681 24 45

email: grudziadz@kancelariakonsens.pl

Oddział Szczecinek:  
78-400 Szczecinek ul. Bohaterów Warszawy 19
tel. 94 721 30 81

email: sekretariat@kancelariakonsens.pl