kancelaria adwokacka Konsens zespół kancelarii zasady współpracy
zakres usług klienci kariera w kancelarii kontakt

Bezpieczeństwo usług

Wszystkie czynności Kancelarii wykonywane są według najwyższych standardów obsługi prawnej, z uwzględnieniem zasad uczciwych praktyk rynkowych oraz z poszanowaniem specyfiki funkcjonowania oraz czasu naszych Klientów.

Zasada wzajemnego zaufania jest jednym z priorytetów w relacjach z Klientami, dlatego m.in. bezwzględnie przestrzegamy tajemnicy dotyczącej powierzanych nam przez nich spraw i informacji oraz wyłączamy się od prowadzenia transakcji dla obu jej stron.

Wszyscy pracownicy naszej Kancelarii zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji poufnych, o których dowiedzieli się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie i podlega ochronie prawnej.

Radcowie prawni i adwokaci współpracujący z Konsens S.A. posiadają obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna radcy prawnego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności radcy prawnego.

W celu zapewnienia Klientom Kancelarii jeszcze większego poczucia bezpieczeństwa utrzymujemy stałą sumę ubezpieczenia OC. W indywidualnych przypadkach, podyktowanych potrzebą sprostania wymaganiom standardów korporacyjnych naszych Klientów, istnieje możliwość zwiększenia sumy ubezpieczenia.


Formy współpracy

Kancelaria każdorazowo dostosowuje model współpracy do aktualnych potrzeb Klienta.

Współpraca może mieć formę:

  • zlecenia wykonania konkretnej usługi (np. zastępstwa procesowego, windykacji należności, sporządzenia opinii prawnej, sporządzenia projektu umowy lub wynegocjowaniu treści umowy z kontrahentem, załatwienia formalności związanych z zakupem nieruchomości lub założeniem spółki itp.)
  • stałej obsługi prawnej
  • może mieć formę mieszaną.

Zakres i sposób wykonywania stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa jest każdorazowo dopasowywany do potrzeb i oczekiwań Klienta; jej nadrzędnym celem jest zapewnienie Klientowi komfortu działania poprzez stałe wsparcie nie tylko w rozwiązywaniu kwestii prawnych związanych z całokształtem prowadzonej przez niego działalności, niezależnie od złożoności sprawy i dziedzin prawa jakie ona obejmuje, lecz przede wszystkim w minimalizowaniu ryzyk prawnych i zapobieganiu powstawania poważniejszych problemów prawnych w przyszłości. Nasze doświadczenia pokazują, iż stała, bieżąca współpraca z Klientem pozwala na lepsze poznanie jego potrzeb i specyfiki działalności, a tym samym natury problemów prawnych i biznesowych które mogą go dotyczyć; ułatwia to zaproponowanie Klientowi najbardziej efektywnych rozwiązań prawnych oraz doradztwo optymalizujące jego działalność w przyszłości.

Kompleksowa obsługa prawna firmy stanowi dla klienta polisę, zabezpieczającą go przed powstaniem poważniejszych problemów prawnych w przyszłości. Sprawowanie opieki prawnej nad wszystkimi obszarami aktywności przedsiębiorstwa znacząco zwiększa komfort działania zarządów obsługiwanych firm, które mogą skupić się na kwestiach związanych z działalnością operacyjną.

W niektórych przypadkach, podyktowanych szczególnymi potrzebami Klienta, współpraca może przybrać formę mieszaną - oprócz stałej obsługi prawnej, specyficzne sprawy mogą być prowadzone na podstawie odrębnych zleceń.

W celu zapewnienia Klientom maksymalnej wygody działania Kancelaria współpracuje z notariuszami, doradcami podatkowymi oraz tłumaczami przysięgłymi.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Siedziba:
80-180 Gdańsk, ul. Świętokrzyska 91
tel. 58 345 29 10       fax 58 712 62 72

email: sekretariat@kancelariakonsens.pl

Oddział Chojnice:
89-600 Chojnice, Stary Rynek 2
tel. 52 522 21 81   tel. 664 989 601

email: chojnice@kancelariakonsens.pl

Oddział Grudziądz:
86-300 Grudziądz al. 23 Stycznia 10
tel. 56 681 24 45

email: grudziadz@kancelariakonsens.pl

Oddział Szczecinek:  
78-400 Szczecinek ul. Bohaterów Warszawy 19
tel. 94 721 30 81

email: sekretariat@kancelariakonsens.pl